Akagi Kazuo

Akagi Kazuog 赤木一夫 赤目一夫

Key name (used for sorting): Akagi Kazuo

1921-09-07 – 1999-11-21

Citizenship: JPN

Affiliation: Unknown

Rank progression

2p 1950
3p 1952
4p 1953
5p 1955
6p 1960
7p 1962
8p 1964
ID: 933. Last changed: Dec. 17, 2016, 11:30 a.m. by ug.
Send feedback