Akagi Kazuo

Akagi Kazuog 赤木一夫 赤目一夫

Key name (used for sorting): Akagi Kazuo

1921-09-07 – 1999-11-21

Citizenship: JPN

Affiliation: Unknown

Rank progression

2p 1950-10
3p 1952
4p 1953
5p 1955
6p 1960
7p 1962
8p 1964-05
ID: 933. Last changed: March 4, 2023, 7:51 p.m. by ug.
Send feedback