Ko Mosei

Huang Meng Cheng Huang Mengzheng Huang Menzheng Ko Moseig4b 黄孟正

Key name (used for sorting): Ko Mosei

1958-09-30 –

Citizenship: JPN

Affiliation: Nihon Kiin

Rank progression

1p 1976
2p 1977
3p 1978
4p 1979
5p 1981
6p 1984
7p 1987
8p 1989-09-15
9p 2007-02-01
ID: 675. Last changed: Dec. 17, 2016, 11:50 a.m. by ug.
Send feedback